Dla szóstoklasisty

obraz nr 0

 

TERMIN SPRAWDZIANU PO KL. VI    5 kwietnia 2016 r.

 

obraz nr 0

 

 

obraz nr 0

 Sprawdzian w roku szkolnym 2015/2016

Podstawowe informacje
 • Jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły. Nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎
 • Odbywa się jest w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub ‎zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.
 • Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 • Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia. Każda ‎część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie ‎przeprowadzania sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, ‎w którym jest przeprowadzany sprawdzian.‎

      - Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki i trwa 80
        minut.

     - Część 2. obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego (angielskiego,
       francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) i
       trwa 45 minut. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w
       szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎- Części sprawdzianu rozdziela
       przerwa.

 • Sprawdzian ma formę pisemną. Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą, Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą.
 • Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:‎

      - informatorze o sprawdzianie
      - przykładowych arkuszach egzaminacyjnych na stronie Centralnej Komisji
        Egzaminacyjnej.

 • Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden arkusz egzaminacyjny, natomiast ‎zadania z języka obcego – drugi. Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, ‎w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych ‎zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym na kartach rozwiązań zadań otwartych z języka ‎polskiego i matematyki (schemat arkuszy egzaminacyjnych w części pierwszej i części ‎drugiej).
 • Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również linijkę.
 • Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
 • Prace uczniów (tylko zadania otwarte) oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów. Zadania zamknięte są sprawdzane elektronicznie.
 • Wynik jest wyrażony w procentach i składa się z wyniku ogólnego z pierwszej części wraz z wyszczególnieniem wyników z języka polskiego i matematyki oraz wyniku z drugiej części.
 • Wynik sprawdzianu jest ostateczny i nie może być podważony.
 • Podstawą prawną sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).
 

 

 Zestawienie uwag egzaminatorów, którzy sprawdzali prace uczniów


 • Pracuj z różnymi tekstami kultury: obrazem, komiksem, czasopismem dla młodzieży, lekturami szkolnymi, słownikami, różnymi utworami literatury pięknej i młodzieżowej.

 • Czytając, zwracaj uwagę na zapamiętywanie poprawnej pisowni trudnych wyrazów, utrwalenie zasad interpunkcji i ortografii.

 • Czytaj uważnie i ze zrozumieniem – opowiedz innym o tym, czego się dowiedziałeś.

 • Ćwicz umiejętność wypowiadania własnych sądów, opinii na różne tematy.

 • Pracuj z tekstem; szukaj w nim różnych danych, np. imion, nazwisk, cech charakteru bohatera, przygód.

 • Ćwicz krótkie formy wypowiedzi.

 • Odróżniaj język potoczny (mówiony i pisany) od języka literackiego.

 • Dbaj o poprawny język, poznawaj znaczenie nowych wyrazów, wzbogacaj słownictwo, szukaj synonimów, naśladuj dobre wzorce.

 • Omawiaj i interpretuj różne utwory, szczególnie poetyckie.

 • Posługuj się terminami, jakie są w słowniczkach na końcu książek.

 • Przed przystąpieniem da zadań z różnych przedmiotów uważnie czytaj polecenia i instrukcje, kieruj się nimi, wykonując zadania.


 • Pisz zdania pojedyncze rozwinięte zamiast złożonych.

 • Nie powtarzaj wyrazów w bliskim sąsiedztwie.

 • Odpowiadaj dokładnie na pytania.

 • Dobieraj argumenty, by uzasadnić swoje stanowisko.

 • Redaguj teksty o charakterze użytkowym. • Ćwicz wykonywanie działań pisemnych.

 • Zawsze próbuj rozwiązać zadania matematyczne – nawet jeśli wydają się trudne do wykonania; każde działanie, każdy punkt może się przydać.

 • Najpierw przeanalizuj zadanie.

 • Ustal sposób jego rozwiązania.

 • Opisz sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą odpowiedniego wyrażenia (arytmetycznego, algebraicznego, równania).

 • Jeśli nie jesteś pewien poprawności rozwiązania, lecz nie masz innego pomysłu, nie przekreślaj tego, co zostało napisane.

 • Wykonuj więcej zadań związanych z obliczeniami procentowymi.

 • Rób obliczenia rachunkowe dotyczące praktycznych sytuacji.

 • Działania matematyczne licz dwa razy.

 • Sprawdź poprawność wyniku z warunkami zadania.

 • Analizuj wyniki obliczeń, oceniaj ich sensowność na każdym etapie rozwiązywania zadań.

 • Odpowiedzi zapisuj zgodnie z poleceniem.


 • Zaglądaj do różnych słowników, encyklopedii, leksykonów, map, atlasów, czasopism itp.

 • Jeśli nie wiesz, jak z tego korzystać, pytaj panią bibliotekarkę.

 • Korzystaj z edukacyjnych stron internetowych i edukacyjnych programów komputerowych.

 • Wybieraj oferty odpowiednie dla swego wieku, zainteresowań i potrzeb. • Ćwicz umiejętność wykonywania obliczeń pisemnych i pamięciowych.

 • Zawsze sprawdzaj poprawność wykonanych obliczeń.

 • W zadaniach otwartych rozwiązuj praktyczne problemy, wykorzystuj właściwości liczb, figur geometrycznych, zjawisk (np. temperatura, pola i objętości figur geometrycznych).

Umiejętności ponadprzedmiotowe:
 • Dużo czytaj.

 • Uważnie analizuj treść wszystkich poleceń.

 • Dbaj o staranność i estetykę zapisu części literackiej i działań matematycznych (niestaranność często jest powodem błędów w obliczeniach).

 • Liczy się jakość, nie ilość zapisanego tekstu.


Odwiedziny od 24.10.2005
             0031967


 
 

:: © 2005 made by Krzysztof Dychała & sKaNeR komputery Kielce & mAxDeSigN